Katecheza: Prawny wymiar synodu

 

3. Uczestnicy synodu diecezjalnego

Z kodeksowej definicji synodu diecezjalnego wynika, że nie jest on zebraniem całego Kościoła partykularnego, lecz tylko „wybranych kapłanów i innych wiernych” 16.
Uczestnicy, czyli kompozycja synodu diecezjalnego, są określeni w kan. 463, który dzieli ich na członków zgromadzenia synodalnego oraz na tych, którzy mogą uczestniczyć w synodzie diecezjalnym.
Tak więc biskup ma obowiązek powołać na synod diecezjalny:
Kan. 463 § 1.
1° biskupa koadiutora oraz biskupów pomocniczych;
2° wikariuszów generalnych i wikariuszów biskupich oraz wikariusza sądowego;
3° kanoników kościoła katedralnego;
4° członków Rady kapłańskiej;
5° wiernych świeckich, także członków instytutów życia konsekrowanego, wybranych przez Radę duszpasterską, w sposób i w liczbie do określenia przez biskupa diecezjalnego; albo – tam gdzie nie ma tej Rady – w sposób oznaczony przez biskupa diecezjalnego;
6° rektora wyższego seminarium diecezjalnego;
7° dziekanów;
8° przynajmniej jednego prezbitera z każdego dekanatu, wybranego przez wszystkich pełniących tam duszpasterstwo; należy także wybrać innego prezbitera, który by go zastąpił, gdyby ten miał przeszkodę;
9° niektórych przełożonych instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, które posiadają dom w diecezji, wybranych w liczbie i w sposób określony przez biskupa diecezjalnego17.
Ponadto biskup diecezjalny może wezwać na synod w charakterze członków także innych, czy to duchownych, czy członków instytutów życia konsekrowanego, czy wiernych świeckich18.
Idąc za wzorem Soboru Watykańskiego II, przewidziano również możliwość zaproszenia na synod w charakterze obserwatorów przedstawicieli chrześcijańskich wspólnot niekatolickich19.
Konkludując, należy stwierdzić, że najwyższy ustawodawca kościelny chciał widzieć na synodzie diecezjalnym, poprzez jego uczestników – to jest poprzez członków zgromadzenia diecezjalnego – cały Kościół partykularny w osobach swoich reprezentantów20.
Wszyscy członkowie synodu mają obowiązek uczestniczyć w nim osobiście; nieobecność należy usprawiedliwić21.
Jest jasne, że uczestnicy synodu mają wyróżniać się pewną wiarą, dobrymi zwyczajami i roztropnością22.
 

4. Dyskusja podczas synodu diecezjalnego

Kan. 465 KPK postanawia: „Wszystkie zaproponowane tematy powinny być poddane swobodnemu omówieniu przez członków na sesjach synodalnych”.
Tak więc obowiązujący zbiór prawa nie tylko przewiduje i gwarantuje, ale zdecydowanie faworyzuje dyskusję na synodzie diecezjalnym.
Jest zrozumiałe, że regulamin synodu powinien ustalić porządek dyskusji, natomiast do biskupa diecezjalnego należy określenie tematów do wspólnego przedyskutowania i studiowania, które winny uwzględniać dobro całej wspólnoty diecezjalnej23. Problematyka do dyskusji synodalnej mogłaby być zaproponowana także przez diecezjan i zaaprobowana przez biskupa24.
W ten sposób każdy z uczestników synodu miałby prawo nieskrępowanego wypowiedzenia się w sprawie projektowanych tekstów synodalnych. Ich akceptacja dokonuje się najczęściej poprzez głosowanie25.
 Aby więc dyskusja synodalna była owocna i twórcza, wielkie znaczenie posiada okres przygotowawczy do synodu. W tym czasie biskup diecezjalny winien ustalić strukturę synodu, czyli powołać komisję przygotowawczą, sekretariat synodu, komisje synodalne, ewentualnie także podkomisje i sekcje, i ustanawić ich przewodniczących. Powinien określić także zakres tematyczny prac poszczególnych komisji. Biskup diecezjalny powołuje również sekretariat synodu oraz ustanawia rzecznika prasowego26.
W przygotowaniu synodu biskup może skorzystać z pomocy organów doradczych jakimi są: rada kapłanska, kolegium konsultorów, diecezjalna rada duszpasterska i diecezjalna rada ekonomiczna, a także osób biegłych w prawie kanonicznym, teologii i świętej liturgii.
Z doświadczenia wiadomo, że zazwyczaj biskup nie zwołuje synodu diecezjalnego w pierwszych latach swoich rządów, kiedy nie zna jeszcze dobrze sytuacji w swojej diecezji; zazwyczaj też, w większości przypadków, przed zwołaniem synodu diecezjalnego stara się przeprowadzić wizytację duszpasterską w całej diecezji, która pomoże mu w zrozumieniu stosowności zwołania synodu oraz w określeniu argumentów przemawiających za jego zwołaniem27. Cenną pomocą dla poznania stanu religijności diecezji byłoby przeprowadzenie badań socjologicznych odnośnie tej kwestii28.

5. Przewodnia rola biskupa w synodzie diecezjalnym

Kan. 466 KPK brzmi: „Jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny”. Synod zarówno w swoim zaistnieniu jak i działaniu, całkowicie od niego zależy: tylko biskup go zwołuje i na nim przewodniczy29, może go zawiesić a nawet rozwiązać, przerwany z powodu wakansu stolicy biskupiej lub przeszkody w jej działaniu zakończyć bądź kontynuować30, on wzywa uczestników określonych przez prawo i swobodnie dobiera innych, ustala ich liczbę i sposób wyboru31, określa tematykę obrad; decyduje, które spośród postanowień synodalnych promulgować, podpisuje je32 oraz podaje do wiadomości metropolicie, konferencji episkopatu33 i Stolicy Apostolskiej34.
Wszyscy inni członkowie synodu posiadają jedynie głos doradczy35. Są oni wezwani do tego, aby wyrazili swoją pomoc biskupowi diecezjalnemu właśnie przez głos doradczy. Poprzez swoje doświadczenia i rady uczestnicy synodu diecezjalnego współpracują aktywnie w wypracowywaniu deklaracji i dekretów36.
Odnośnie głosu doradczego warto przytoczyć celne rozważania ks. Jana Dyducha: „Głos doradczy to życzliwa i kompetentna rada, to zarazem właściwa opinia, poprzedzona dokładnym i wszechstron­nym rozeznaniem sytuacji. Głos doradczy posiada ogromne znaczenie dla podejmowania decyzji, jest poniekąd jej przygotowaniem. Warto przytoczyć zdanie Kard. Wojtyły na temat znaczenia głosu doradczego, które wypowie­dział, zamierzając ustanowić Radę Kapłańską: «Wiadomo bowiem ile w życiu ludzkim – bardziej jeszcze w życiu społecznym – zależy od właściwego concilium: od rozeznania, od opinii, od naświetlenia spraw, którymi żyje dana społeczność dla których działa. Bez tej funkcji ani prawa stanowione, ani podejmowane decyzje, ani też ich wykonywanie nie może być głęboko zakorzenione w życiu wspólnym». Zadaniem więc wiernych, uczestniczących w synodzie diecezjalnym, jest przygotowanie ustaw synodal­nych: przez rozeznanie, informację, opinię, przez to, co nazywamy głosem doradczym” 37.
Biskup ze swej strony kieruje dyskusją na sesjach synodalnych. Podpisując decyzje synodu, angażuje swój autorytet nad tym wszystkim, co synod naucza i rozporządza. Tak wypracowane prawo synodalne (dekrety i deklaracje) jest nie tylko wynikiem władzy ustawodawczej biskupa, ale jest jednocześnie wynikiem współpracy całego synodu diecezjalnego we wspólnym poszukiwaniu tego, co Duch mówi Kościołowi partykularnemu 38.