Katecheza: Duszpasterski wymiar Synodu

 

5. Duchowo-modlitewny i liturgiczny aspekt Synodu

 

Ponieważ zaś niezaprzeczalnym zadaniem synodu jest ukazywanie Bożej prawdy i Bożego prawa, dlatego można powiedzieć, że życie duchowe otrzymuje tu bardzo silny bodziec wzmacniający: nawracać się to ukierunkowywać się na Chrystusa, to doskonalić swoją więź z Chrystusem; nawracać się to znaczy też umiłować bardziej prawdę i Boże prawo. Jeżeli uznać, że czas synodu jest także szczególnym czasem działania Ducha Świętego, to uczestnicy synodu są wezwani do tego, by odczytywać Jego natchnienia, rozpoznawać Jego działanie i jak najpełniej na nie odpowiadać. W ten sposób osobowa więź ze Zbawicielem może się bardziej rozwinąć i udoskonalić. Synod przyczynia się do pogłębienia wiary i staje się drogowskazem we wspólnej drodze do realizowania zadań duszpasterskich oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów kościelnych oraz ludzkich. Również daje okazję do sprawowania świętych czynności, które najbardziej przyczyniają się do spotęgowania wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej lub nowego ich zapoczątkowania w całej diecezji11. Każdy synod diecezjalny służy realizacji celu Kościoła, jakim jest chwała Boża przez zjednoczenie człowieka z Bogiem, dzięki któremu osiąga on szczęście wieczne. Synod ma pomóc w odnajdywaniu i ukazywaniu wiernym dróg prowadzących do tego celu.

 

 

Przypisy:


1 Jan Paweł II, Przemówienie w związku z otwarciem I Synodu Diecezji Białostockiej, w: I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000, s. 13-14.
2 J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym, „Colloquium Salutis” 16:1984, s. 77.
3 B. Wolański, Przypatrzmy się. Biuletyn I Synodu Diecezji Legnickiej, nr 1, Legnica 2008, s. 71.
4 Por. T. Rozkrut, Nowa instrukcja o synodach diecezjalnych, „Prawo Kanoniczne” 42 (l999) nr 1-2, s. 151.
5 Por. P. W. Collins, The diocesan synod – an anssembly of the peopele of God, „The Jurist” 33 (1973) 400. 
6 K. Dullak, Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykań­skim II, Szczecin 2007, s. 115.
7 J. Dyduch, Prawa i obowiązki wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym, Kraków 1985, s. 156-178.
8 Por. T. Rozkrut, Nowa instrukcja o synodach diecezjalnych, „Prawo Kanoniczne” 42 (1999) nr 1-2, s. 149.
9 Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego w życiu diecezji, www.homodei.com.pl.
10 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 127.
 11 Por. M. Zimałek, Synod diecezjalny, www.sandomierz.opoka.org.pl.

Strony: « Poprzednia 1 2 3