Ankieta Komisji ds. Duszpasterstwa Charytatywnego II Synodu Diecezji Radomskiej skierowana do parafialnych zespołów synodalnych

S E K R E T A R I A T
II Synodu Diecezji Radomskiej
ul. Młyńska 23/25
26-600 Radom

 Czcigodni Księża! Szanowni Państwo! W celu wypracowania aktualnego i dostosowanego do warunków historycznych, społecznych i kulturowych modelu pracy charytatywnej w parafiach diecezji radomskiej zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Liczymy na szczerą dyskusję w synodalnych zespołach parafialnych na temat nowych form pomocy charytatywnej (por. pytanie 18). Za szczere i wyczerpujące odpowiedzi z góry dziękujemy.

1) Kto w parafii zajmuje się pomocą charytatywną?
……………………………………………………………………………………
2) Czy istnieje Parafialny Zespół Caritas lub inna grupa charytatywna?
□ tak
  liczba członków PZC ogółem ……
  w tym: kobiet ……….
  mężczyzn ………….
□ nie
□ inna grupa, jaka? ……………………………………………………………
3) Czy na terenie parafii istnieją jakieś placówki pomocy charytatywnej lub pomocy społecznej?
□ tak
□ nie
Jeżeli tak, to jak wygląda współpraca z nimi?
……………………………………………………………………………………
4) Jak parafia współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną i przedstawicielami władz samorządowych?
……………………………………………………………………………………
5) Jakie problemy społeczne powodujące biedę i ubóstwo występują na terenie parafii?
……………………………………………………………………………………
6) Jakie nowe problemy społeczne nasiliły się w ostatnim czasie w parafii?
………………………………………………………………………………………
7) Czy na terenie parafii zamieszkują obcokrajowcy i czy są objęci pomocą charytatywną?
□ tak
□ nie
Jeżeli tak, to jaką formą pomocy charytatywnej są objęci?
………………………………………………………………………………………
8) Jakie formy pomocy świadczone są w parafii na rzecz rodzin ubogich, wielodzietnych
i dysfunkcyjnych?
………………………………………………………………………………………
9) W jaki sposób parafia rozpoznaje problemy i potrzeby ubogich w swoim środowisku?
………………………………………………………………………………………
10) W jaki sposób parafia pomaga potrzebującym dzieciom i młodzieży?
………………………………………………………………………………………
11) Jakie formy pomocy udzielane są w parafii ludziom chorym i niepełnosprawnym?
………………………………………………………………………………………………………
12) Jakie są przejawy troski parafii o ludzi w podeszłym wieku, wdowy, wdowców i osoby samotne?
………………………………………………………………………………………………
13) Czy istnieje w parafii jakaś forma wsparcia materialnego, psychicznego i duchowego dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i ich rodzin?
□ tak
□ nie
Jeżeli tak, to jaka jest to forma wsparcia?
………………………………………………
14) Skąd parafia czerpie środki finansowe i dary rzeczowe na pomoc charytatywną?
…………………………………………………………………………………………………
15) W jaki sposób w parafii obchodzony jest tydzień miłosierdzia?
…………………………………………………………………………………………………
16) Jakie przeszkody parafia napotyka w swojej działalności charytatywnej?
…………………………………………………………………………………………………
17) Czy w parafii funkcjonuje wolontariat?
□ tak
□ nie
Jeżeli tak, to w jaki sposób odbywa się formacja duchowa wolontariuszy?
……………………………………………………………………………………
18) Jakie nowe formy pomocy charytatywnej warto byłoby wprowadzić w parafii w przyszłości?
………………………………………………………………………………………………………………
 


Dane parafii:
Liczba mieszkańców parafii …………
Struktura wiekowa parafian (udział procentowy w przybliżeniu):
- dzieci i młodzież ……… %
- osoby w wieku produkcyjnym ……….%
- osoby w wieku poprodukcyjnym ……….%
Środowisko wspólnoty parafialnej:
□ wieś
□ miasto do 50 000 mieszkańców
□ miasto powyżej 50 000 mieszkańców
Liczba księży pracujących w parafii ………
Czy na terenie parafii znajdują się zgromadzenia zakonne? □ tak □ nie
 

Uwaga sekretariatu Synodu!
Ankieta Komisji ds. Duszpasterstwa Charytatywnego jest anonimowa i po wypełnieniu należy przesyłać na adres Sekretariat II Synodu Diecezji Radomskiej, 26-600 RADOM, ul. Młyńska 23/25 a sekretariat przekaże zebrany materiał Komisji. Natomiast wysyłając wypełnioną ankietę do Sekretariatu Synodu na kopercie należy postawić pieczątkę parafii abyśmy wiedzieli, które parafie odpowiedziały na ankietę. Wszystkie ankiety wysyłane na parafie będą odnotowane po ich otrzymaniu przez sekretariat Synodu.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ...